Programma 2019-2024

Begraafplaats

 • Extra personeel voor onderhoud.
 • Degelijke paden – banken – vuilnisbakjes.
 • Afscheidsaula voor alle levensbeschouwingen.

Burgerlijke stand – administarieve diensten

 • Meer openingsuren met behoud van een avond.
 • Van 9 tot 17u steeds telefonisch. met chat of mail bereikbare receptie.
 • Elke brief, chat, mail wordt ten laatste de volgende werkdag beantwoord met een ontvangstmelding en timing voor het definitieve antwoord.

Communicatie

 • Gebruik van sociale media o.a. voor aankondiging en timing van werken en een kalender van vergaderingen en activiteiten.
 • Hoorzittingen over belangrijke projecten vanaf het beginstadium.

Cultuur

 • Cultuurcentrum met podiumzaal, repetitieruimte, vergaderruimtes.
 • Bibliotheek: meer budget voor collectie, meer digitale lectuur, stimuleren vanlezen bij tieners.
 • Expositie- en bergruimte voor patrimonium van karnavalvereniging en heemkring.

Financiën

 • Realistische meerjarenplanning.
 • Duidelijk investeringsplan met aflossingstermijnen in functie van de levensduur van de infrastructuur.
 • Bij investeringen een raming van de toekomstige werkingskosten.
 • Verlaging kosten voor de burger bij werken en diensten door de gemeente.
 • Sociale correctie in het Diftartarief in functie van de gezinssamenstelling.

Kansarmoedebeleid

 • Inkomen gerelateerde kinderopvang.
 • Evaluatie en eventueel remediering van het kansarmoedebeleid in de gemeenteschool.

Gezin

 • Een aanbod van betaalbare bouwgronden voor Herenthoutse jonge gezinnen.
 • Verder aanbod kwaliteitsvolle sociale huur- en koopwoningen.
 • Belasting op onbebouwde bouwgrond rekening houdend met het aantal kinderen ten laste.
 • Een aangepaste omgeving: zitbanken, speelpleinen, aangepast en goed onderhouden groen.
 • Naschoolse opvang en inkomengerelateerde dagopvang.
 • Steun onthaalmoeders en private, zelfstandige kinderopvang (meer inkomengerelateerde plaatsen).

Gezondheidsbeleid

 • Extra steun voor sportverenigingen met jongeren- en/of seniorenwerking .
 • Kosteloos verschaffen van produkten ter bestrijding en voorkoming van plagen van ongedierte of insecten.

Milieu en landbouw

 • Concrete stappen in 2020 convenant - instelling van task force.
 • Doordachte heraanplanting groen langs de straten en degelijk onderhoud.
 • Beheersing van het zwerfkattenbestand op een diervriendelijke wijze.
 • Hondenweiden (afzonderlijk voor grote en kleine honden).
 • Langs wandelwegen, en waar nodig, hondenpoepstation met zakjes en vuilnisbakje met deksel.

Jeugd

 • Steun aan de jeugdverenigingen met de klemtoon op veiligheid in lokalen, op terreinen en tijdens verplaatsing.
 • Een nieuwe jeugdclub die voldoet aan alle normen qua veiligheid, geluidsisolatie, sanitair...

Leefmilieu

 • Systematische aanpak van thermische isolatie in alle openbare gebouwen.
 • Fotovoltaïsche panelen, waar mogelijk, op bestaande infrastructuur.
 • Verbeteren verwarmingsinstallaties in openbare gebouwen.
 • Wagenpark geleidelijk milieuvriendelijk maken.
 • Meer electrische laadpalen op locaties waar autobestuurders langer verblijven (bv. Sporthal, podiumzaal, sportvelden).

Lokale economie en middenstand

 • Ambachtelijke zone met mogelijkheid van professionele handel op site Serneels.

OCMW

 • Zich pro-actief opstellen en op zoek gaan naar mogelijke problemen bij bejaarden of kansarme gezinnen.
 • Waar nodig, bijspringen met ambulante hulp: poets- en klusje, boodschappendienst en bibliotheek aan huis met aangepaste lectuur of luisterboeken voor senioren.

Ontwikkelingssamenwerking

 • Meer subsidie voor ontwikkelingsprojecten.
 • Extra ondersteuning van Herenthoutse jongeren die zich inzetten in ontwikkelingsprojecten.
 • Versterken werking GROS – sensibilisering voor ontwikkelingshulp.

Openbare werken

 • Onderhoud wegen ( aangepaste materialen en signalisatie in lastenboeken om de duur en onveiligheid te beperken).
 • Itegemse steenweg: verzakkingen duurzaam herstellen.
 • Dekbunders: bredere weg dan voorzien – onderzoek naar infiltratie op eigen perceel, leinere grachten en betonnen wegrand.
 • Controle van alle signalisatie op de openbare weg. Opkuisen, eventueel vervangen en weghalen indien niet nodig.
 • Systematische controle op veiligheid van alle straatmeubilair in parken, openbare wegen, op speelpleinen...

Patrimonium

 • Bespoedigen restauratie kerktoren en herstel uurwerk.
 • Uitwerken digitale gids bij de gemeentelijke website met alle waardevol patrimonium in openbaar en privaat bezit.

Personeelsbeleid

 • Meer uitvoerend personeel en minder, maar degelijke leiding.
 • Meer kansen voor personen met een beperking.
 • Gelijkekansenbeleid ook in de technische dienst.
 • Utbesteding van het werk beperken en meer eigen mensen aan het werk.
 • De discriminatie tussen benoemden en contractuelen moet zo snel mogelijk weg door een versnelde uitbouw van een tweede pensioenpijler voor contractuele medewerkers.
 • De integratie tussen gemeentediensten en OCMW moet leiden tot meer kwaliteit en mag geen besparingsoperatie zijn.

Ruimtelijke ordening

 • Snelle aanwerving van een diensthoofd RO.
 • Bij de inplanting van nieuwe infrastructuur moet degelijk rekening gehouden worden met de nieuwe verkeersstromen en behoeften aan parking.

Senioren

 • Vaste toelage voor mantelwerkers die senioren helpen zo lang mogelijk thuis te leven.
 • Beter aangeduide oversteekplaatsen met snelheidsbeperking nabij instellingen voor senioren.

Sport

 • De gemeente moedigt prioritair jeugd- en seniorensport aan.
 • Een subsidiereglement dat een objectieve toekenning van alle subsidie en diensten garandeert.
 • Objectieve toekenning van terreinen in sporthal en buiten.
 • Omheining rond beachvolleyveld.
 • Lage omheining rond de piste om kruisen van piste en atletiekveld tussen parking en voetbalveld te beletten.

Toerisme en recreatie

 • Verzorgen van de wegen naar ‘t Schipke, kasteel en watermolen en duidelijke bewegwijzering
 • Onderhoud wandelroutes.
 • Gebruik van patrimonium van stoet en heemkring (ambachten) als toeristische troef.

Veiligheid

 • Degelijke controle op zwaar verkeer in centrum (geen uitzondering landbouwvoertuigen).
 • Meer controles op de snelheidsbeperking op de grote, invalswegen.
 • Fietspad Nijlense steenweg en Heikant.
 • Kerkepaden als veilige wegen naar school: bestrating, verlichting, oversteekplaatsen beveiligen.
 • Extra verlichting en aanduiding oversteekplaatsen (scholen – Driane...).
 • Stoepen heraanleggen en doorlopend maken - hellende opritten voor rolstoelen.
 • Verbeteren zicht op kruispunten - zo nodig vervangen van een parkeerplaats door fietsrek.
 • Verbreden met 3de baanvak Herentalse steenweg – Boudewijnlaan.
 • Verbeteren zicht Wiekevorstse steenweg – Uilenberg.
 • Verkeerslichten op conflictvrij kruispunt Uilenberg – Itegemse steenweg.
 • Betere signalisatie kruispunt Punt – Brannekensstraat – Verbistlaan.

Verkeer en mobiliteit

 • Omkeren enkelrichting Schoeterstraat.
 • Autoluwe Maasweg en Kloosterstraat.
 • Herinrichten enkelrichtingsstraten met parkeer- en fietszone.
 • Oplossing autovervoer van en naar school (parkeeroverlast en gevaar voor zwakke weggebruiker wegwerken).
 • Extra-openbaar vervoer De Lijn - fietsstalling en vuilnisbak bij elke opstapplaats.
 • Gedeeltelijk op stoep parkeren in Langstraat – Verbistlaan (Van Herck).
 • Afzonderlijke parkeerplaats voor moto’s op de markt.
 • Voorrrang van rechts in centrum weg.
 • Voor personen met een fysieke beperking meer en ruimere parkeerplaatsen.
 • Regelmatig overleg met de organisaties van senioren en personen met een beperking over de specifieke mobiliteitsproblemen van deze groepen.

Wonen

 • Gratis advies bij de aanpassing van een oudere woning: meer efficiënte verwarming – isolatie – verlichting.
 • Hulp bij het bekomen van allerlei toelagen.
 • Kangoeroewonen stimuleren.